Overslaan en naar de inhoud gaan

Op 30 maart organiseerden we het politiek debat "Uw gemeente, voor iedereen toegankelijk?" met kopstukken van vijf Vlaamse partijen tijdens het slotevent ‘Iedereen Toegankelijk!’.

Het debat maakte nog maar eens duidelijk hoe belangrijk toegankelijkheid is en hoe het leeft onder de mensen. Voor de vele vragen uit het publiek was de tijd zelfs te kort. De panelleden beloofden de antwoorden achteraf te bezorgen. U leest ze hier, onbewerkt zoals we ze van hen doorkregen. 

Wat met tolkkosten voor dove inwoners?

"Momenteel zijn doven amper goed geïntegreerd voor hun vrije tijd in lokale plaatsen. Het probleem is tolkkosten. Moeten lokale gemeenten/steden financieel ondersteuning hiervoor van de Vlaamse overheid krijgen? Of moeten lokale gemeenten hierin zelf verantwoordelijkheid opnemen?"
- Filip Verstraete, Doof Vlaanderen

logo CD&V

CD&V minister  van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Jo Vandeurzen, nam deze legislatuur meerdere initiatieven om de inclusie van doven te verhogen.

Het aantal L-uren (tolkuren in de leefsituatie) verhoogde van 9.800 in 2015 tot 16.900 uren in 2018. Ook de vergoeding per L-uur is gestegen. Het budget is daardoor toegenomen van 395.430€ in 2015 naar 703.209€ in 2018. Doven moeten voor L-uren niet langer zelf de verplaatsingskost voor hun tolk betalen. De administratieve last voor de tolk Vlaamse Gebarentaal werd verlaagd, opdat meer tolken voor een opdracht in de leefsituatie zouden kiezen. Aangezien tolken Vlaamse Gebarentaal ook werkzaam zijn in Werk en Onderwijs wordt regelmatig overleg gevoerd om de regelgeving op elkaar af te stemmen.

In antwoord op een vraag om uitleg stelde minister Vandeurzen op 6 maart 2018 dat uit de gegevens van het CAB (Vlaams assistentie communicatie bureau voor doven) blijkt dat een groot aantal dove personen met recht op L-uren, nooit een verdubbeling vraagt of slechts beperkt gebruikmaakt van het recht op L-uren. Dit kan een soort voorzichtigheidsreflex zijn. Het lijkt de minister aangewezen zeer grondig te onderzoeken wat de redenen hiervoor zijn, zodat we dan, indien dat echt zou blijken, gepaste maatregelen kunnen nemen.

Voor personen voor wie het huidige maximum ontoereikend zou zijn, vraagt de minister het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap te onderzoeken of er een procedure kan worden uitgewerkt om in sommige situaties af te wijken van het wettelijke maximum.

Doof Vlaanderen (het vroegere Fevlado) kan het VAPH ondersteunen bij het uitwerken van een meer vraaggestuurd ondersteuningssysteem. Er is dus zeker de bereidheid om in overleg met de stakeholders bij te sturen waar nodig.

logo Groen

Nog in afwachting van een antwoord. Zodra we dit ontvangen, leest u het hier.

logo N-VA

Je hebt natuurlijk de – weliswaar beperkte – L-uren (tolkuren in de leefsituatie) waar je recht op hebt. Dit contingent werd door minister Vandeurzen uitgebreid maar schiet nog tekort. Het is echter niet evident om als organisatie te voorzien in tolken. Naast de praktische vraag, is er ook het financiële aspect. Onze verenigingen hebben het financieel niet altijd breed. Ik zie echter meer heil in een uitbreiding van het aantal L-uren dan een lokaal initiatief of verplichting voor verenigingen.

logo Open VLD

Nog in afwachting van een antwoord. Zodra we dit ontvangen, leest u het hier.

logo sp.a

Nog in afwachting van een antwoord. Zodra we dit ontvangen, leest u het hier.

Contact

Inter

#IedereenOveral | 011 26 50 30