Overslaan en naar de inhoud gaan

Op 30 maart organiseerden we het politiek debat "Uw gemeente, voor iedereen toegankelijk?" met kopstukken van vijf Vlaamse partijen tijdens het slotevent ‘Iedereen Toegankelijk!’.

Het debat maakte nog maar eens duidelijk hoe belangrijk toegankelijkheid is en hoe het leeft onder de mensen. Voor de vele vragen uit het publiek was de tijd zelfs te kort. De panelleden beloofden de antwoorden achteraf te bezorgen. U leest ze hier, onbewerkt zoals we ze van hen doorkregen. 

Ondersteuning voor personen met dementie en hun mantelzorgers?

"Hoe kader je toegankelijke gemeenten in de onverminderde stijging van personen met dementie (van 134.000 in 2020 naar ongeveer het dubbele in 2060) én betrokken mantelzorgers, in tijden waar zowel individuele als economische incentives aansturen op zo lang mogelijk thuis wonen?

Dementie zal zich tijdens de komende legislatuur steeds scherper aftekenen wat verbijzonderde aandacht vraagt voor de specifieke noden, behoeften, mogelijkheden en talenten van personen met dementie. Er rust nog steeds een sterk taboe op dementie; er is schaamte, de neiging zich te verstoppen, niet/weinig buiten te komen, …

Kortom, hoe kan het toegankelijkheidsbeleid van een gemeente personen met dementie en hun mantelzorgers hierin ondersteunen?"
- Iris De Mol, Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten

logo CD&V

Net zoals andere kwetsbare groepen maken personen met dementie deel uit van de samenleving. Om dit te kunnen garanderen is er zonder twijfel een belangrijke rol weggelegd voor de lokale gemeenschap, zij zijn immers het meest nabij voor de persoon met dementie.

In het dementieplan 2010 – 2014 voorzag Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Jo Vandeurzen, daarom in het concept van de ‘dementievriendelijke gemeente’. Een dementievriendelijke gemeente draagt zorg in de meest brede zin van het woord. Ze zorgt ervoor dat mensen met dementie nog meetellen en maakt van het behouden van hun sociale identiteit een vanzelfsprekendheid. Een dementievriendelijke gemeente is een win-win voor iedereen: de persoon met dementie, zijn mantelzorger, verenigingen, horeca, het lokale bestuur, …

CD&V is ook vragende partij om dementievriendelijke engagementen op te nemen in het bestuursakkoord.

We zetten blijvend in op het aanbieden van vorming en training rond dementie, bijvoorbeeld voor wijkagenten en onthaalpersoneel van het stadsbestuur en bewaken een genuanceerde beeldvorming.

logo Groen

Nog in afwachting van een antwoord. Zodra we dit ontvangen, leest u het hier.

logo N-VA
  • Om het taboe rond dementie te doorbreken, is het belangrijk dat zowel mantelzorgers als andere inwoners maar ook bijvoorbeeld handelaars (concept dementievriendelijk ondernemen) voldoende geïnformeerd zijn over deze ziekte. Hierin kan de gemeente een belangrijke rol spelen door het organiseren van informatie-avonden, brochures of praatcafés dementie waar lotgenoten maar ook mantelzorgers hun verhaal kunnen doen en van elkaars ervaringen kunnen leren. Deze informatie en communicatie is duidelijk en laagdrempelig. De gemeente kan ook voorzien in een opleiding voor haar personeel rond omgaan met personen met dementie.
  • Elke OCMW/Gemeente heeft normaliter een sociale kaart. Dankzij een extra label of subcategorie “dementie”, weten mantelzorgers waar zij met specifieke zorgvragen voor dementie terechtkunnen. Zo heeft de gemeente ook zicht of er voldoende dag/nachtverzorging is voor personen met dementie. (toegankelijkheid zorg)
  • Omwille van de aard van de ziekte, is het belangrijk dat mensen zo lang mogelijk kunnen blijven wonen in de omgeving waar zij herinneringen aan hebben. Daarom moet de gemeente bij het inrichten van de publieke ruimte voldoende aandacht besteden aan de noden en beperkingen van personen met dementie. Ook in haar veiligheidsbeleid (bijvoorbeeld vermissingsbeleid) houden de politie en brandweer hiermee rekening. (toegankelijkheid openbare ruimte)
  • De gemeente stimuleert haar verenigingen om ook mantelzorgers en personen met dementie te betrekken bij haar werking of in haar aanbod hiermee rekening te houden. (toegankelijkheid vrije tijd)
  • Mantelzorgers verdienen een belangrijke plaats in de creatie van een leeftijds- of dementievriendelijke gemeente.
  • Niet enkel voor thuiswonende personen met dementie moet aandacht zijn vanuit het toegankelijkheidsbeleid, maar ook bij de inrichting van woonzorgcentra. De gemeente kan hiervoor beroep doen op de inspiratiebundel toegankelijkheid van woonzorgcentra [van Inter, PDF, opent in nieuw venster], die dementiespecifieke aanbevelingen bevat. 
logo Open VLD

Nog in afwachting van een antwoord. Zodra we dit ontvangen, leest u het hier.

logo sp.a

Nog in afwachting van een antwoord. Zodra we dit ontvangen, leest u het hier.

Contact

Inter

#IedereenOveral | 011 26 50 30